مهندسان مشاور آزماگسترپی در رشته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح از رسته خدمات فنی مشترک گواهینامه صلاحیت و فعالیت خود را اخذ نموده است.

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت مهندسین مشاور آزما گستر پی
گواهینامه تاییدصلاحیت خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت آزما گستر پی